Protocol ongeoorloofd te laat komen van leerlingen

Inleiding

Wij willen graag dat onze leerlingen dagelijks op tijd in de klas zitten. Het is heel vervelend als leerlingen te laat komen, omdat het de les verstoort. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare onderwijstijd. Zij missen een deel van de les. Veelvuldig te laat komen zorgt voor een (grotere) achterstand.

In dit protocol wordt beschreven hoe wij op Al Arqam omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen. Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze hoort en dat is bij de ouders. In de groepen 5 en hoger (tot en met 8) worden, naast de ouders, ook de leerlingen op het te laat komen aangesproken. In deze groepen willen we meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf neerleggen. De leerlingen van deze groepen worden op deze manier steeds meer voorbereid op het voortgezet onderwijs

Begripsbepaling ongeoorloofd te laat komen

We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden – bijvoorbeeld huisartsbezoek/tandartsbezoek – te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat de leerling te laat komt, is daarbij niet van belang (één minuut, twee minuten of langer).

Algemeen

De lessen beginnen voor alle groepen om 8:15 uur. De leerlingen moeten om deze tijd in de klas zitten.
De ouders van de leerlingen uit groepen 5 en hoger worden gevraagd bij de ingang van de school afscheid te nemen van hun kind. Dit doen wij o.a. ook met het oog op het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen in de bovenbouw. Wanneer contact met de groepsleerkracht gewenst is, kunnen ouders wel naar binnen.
De ouders van de leerlingen in de groepen 3 en 4 mogen nog wel mee naar binnen maar nemen afscheid bij de deur van het lokaal.
De ouders van de leerlingen in de groepen 1 en 2 mogen mee naar binnen, maar
moeten de klas om uiterlijk 08:15 uur verlaten hebben (als er geen inloop is).
Voor alle groepen geldt dat de leerkracht ’s ochtends geen tijd heeft om in gesprek te gaan, daarvoor kan een afspraak gemaakt worden.

Ongeoorloofd te laat komen

De handelswijze bij het ongeoorloofd te laat komen van leerlingen is als volgt:

 • Komt een leerling te laat, dan zal de leerkracht een melding maken in het
  administratiesysteem ParnasSys. D e definitie van “te laat komen” is aan de
  leerkracht. Er hoeft geen tijdsduur aangegeven te worden.
 • Bij drie keer te laat komen, onderneemt de school actie. Het drie keer te laat
  komen, geldt van vakantie tot vakantie (van zomervakantie tot herfstvakantie; van herfstvakantie tot wintervakantie; van wintervakantie tot meivakantie en van meivakantie tot zomervakantie).

Bij drie keer te laat komen

De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek en informeert persoonlijk naar de reden van het ongeoorloofd te laat komen. Daar wordt een notitie van gemaakt in ParnasSys.

Bij de vierde keer te laat komen

De leerkracht informeert nu ook de schoolleiding/het bestuur van het feit dat de leerling vaak te laat is en geeft indien mogelijk aan wat de reden hiervan is. De schoolleiding/het bestuur nodigt de ouders (en ook de leerling: in groep 5 en hoger) uit voor een gesprek en wijst hen op hun verantwoordelijkheid. Tijdens dit gesprek worden de vervolgstappen met de ouders besproken. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de opgegeven reden van het te laat komen. Er kunnen externe instanties ingeschakeld worden, bijvoorbeeld:

 • Kind voelt zich niet altijd lekker: GGD inschakelen;
 • Bij problemen thuis: Buurtteam inschakelen;
 • Zijn er geen zwaarwegende redenen? De schoolleiding/het bestuur maakt
  bekend dat de school bij herhaaldelijk te laat komen, dit bij leerplicht (voor
  leerplichtige leerlingen) moet melden..

In het administratiesysteem (ParnasSys) zal een melding worden gemaakt van het gesprek met de ouders

Bij herhaaldelijk te laat komen:

De school zal de leerplichtambtenaar inschakelen als er geen verbetering optreedt: als een leerling in één schooljaar meer dan 7 maal ongeoorloofd te laat komt, dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de casus over.
Als te laat komen gepaard gaat met serieuze achterliggende problemen, dan schakelt de school externe instanties in. De school stuurt een verzuimoverzicht met de data van verzuim en geeft aan wat zij heeft gedaan om het verzuim te stoppen.

Download hier het Protocol ongeoorloofd te laat komen van leerlingen